Sähkötarkastukset | Varmennustarkastus

Varmennustarkastus on lakisääteinen sähkötarkastus, joka pitää tehdä  paritaloa suuremmille asuinrakennuksien sähkölaitteistoille sekä muille sulakkeiltaan yli 35 ampeerin sähkölaitteistoille. 

Varmennustarkastus pitää tehdä myös merkittäville sähköasennusten muutos- ja laajennustöille.

Tyypillisiä tarkastuskohteita ovat liiketilat, maatalouden tilat, teollisuus, kauppakeskukset sekä rivi- ja kerrostalot.

Milloin varmennustarkastus tulee suorittaa?

Tarkastus tehdään käyttöönottovaiheessa, joko ennen varsinaisen käyttötarkoituksen alkamista tai tietyn ajan kuluessa sen jälkeen.

Valtioneuvoston asetus 1434/2016 määrittää, että tarkastus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyttöönotosta. Poikkeuksena verkonhaltijoiden jakeluverkot, joihin tarkastus on tehtävä seuraavan kalenterivuoden kuluessa.

Lisäksi poikkeuksia on leikkaussaleissa, räjähteiden valmistustiloissa sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa, joissa tarkastus on suoritettava ennen tilan ottamista varsinaiseen käyttötarkoitukseensa.

Kenen vastuulla varmennustarkastuksen tilaaminen on?

Sähköurakoitsijan tulee huolehtia, että varmennustarkastus tehdään.

Sähköurakoitsijan laiminlyödessä velvollisuutensa, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia varmennustarkastuksesta.

Mitä poikkeuksia varmennustarkastuksen suorittamisvaatimusten suhteen on?

Käytönjohtajaa vaativissa kohteissa varmennustarkastusvaatimukset eroavat.

Kelpoisuustodistuksella tehdyille sähköasennuksille on aina tehtävä varmennustarkastus, jollei kyse ole vähäisestä sähkötyöstä. 

Varmennustarkastus voidaan suorittaa myös vapaaehtoisuuteen perustuvana vaatimustenmukaisuuden arviointina työkohteissa, joita ei lakisääteinen tarkastusvelvoite koske.

Kuka on oikeutettu tekemään varmennustarkastuksen?

Varmennustarkastuksen tekee puhekielestä tuttu varmennustarkastaja, joka on virallisesti valtuutettu tarkastaja tai tarkastuslaitos. Tarkastuksen tekijän pitää olla sähkölaitteiston tekijään tai haltijaan nähden riippumaton kolmas osapuoli.

Mitä varmennustarkastuksessa tehdään?

Varmennustarkastuksessa on riittävässä laajuudessa pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla varmistettava, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle säädetyt vaatimukset ja sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus. (STL 1135/2016 46§)

Tarkastus siis toteutetaan tekemällä aistinvaraista tarkastelua ja käyttöönottomittauksia pistokoeotannalla. 

Mikäli sähkölaitteiston rakentamisessa on jouduttu poikkeamaan standardeista, on siitä laadittava kirjallinen selvitys ennen poikkeamista. Poikkeamistilanteessa selvityksen olemassaolo sisältöineen käsitellään varmennustarkastuksen yhteydessä.

Varmennustarkastukseen on aina sisällytettävä kohteen erikoistilat, joita ovat mm.:

  • lääkintätilat
  • räjähdysvaaralliset tilat
  • palovaaralliset tilat

Mikä todistaa, että varmennustarkastus on suoritettu?

Varmennustarkastuksesta laaditaan tarkastustodistus ja sähkölaitteistoon liimataan tarkastuksen suorittamisesta kertova tarra.

Mitä varmennustarkastuksen jälkeen tehdään?

Tarkastuksen jälkeen tarkastaja toimittaa tarkastustodistuksen. Tarkastustodistuksessa on kirjattu havaitut puutteet. Puutteet tulee korjata mahdollisimman pian.

Miksi valita meidät varmennustarkastukseen?

Joustavuus

Sijainnilla ei ole merkitystä, palvelemme kahdelta paikkakunnalta koko Suomen alueella.

Riippumattomuus

Toimimme riippumattomina valtuutettuina tarkastajina. Takaamme puolueettoman ja asiantuntevan arvion sähkölaitteistostasi.

Laatu

Käytämme laadukkaita työkaluja ja menetelmiä, jotta tarkastus sujuu tehokkaasti ja luotettavasti. Panostamme tarkastuksissamme laatuun.

 Kiinteistön tuleva käyttäjä voi luottaa valmistuneen laitteiston turvallisuuteen ja sähköurakoitsijana saat työllesi oman työn tarkastuksen tuplavarmistuksen.

Raportointi

Tarkastuksen tulokset raportoidaan selkeästi tarkastustodistukseen.

Varmennustarkastus