Sähkötarkastukset | Määräaikaistarkastus sähkö

Sähkön määräaikaistarkastus on sähkötarkastus, joka tulee tehdä säännöllisesti muille kuin asuinrakennuksien sähkölaitteistoille, joiden pääsulakkeiden koko on suurempi kuin 35 ampeeria.

Tyypillisiä tarkastettavia kohteita ovat liiketilat, teollisuus, hotellit ja maatalouden tilat.

Kenen vastuulla suorittaminen on?

Sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia, että määräaikaistarkastus tehdään.

On hyvä huomioida, että myös asuinrakennuksien yhteydessä voi olla sähkölaitteiston osia, joita koskee määräaikaistarkastusvelvoite, vaikka itse asuinrakennusta ei tarkastusvelvoite koskisikaan.

Milloin määräaikaistarkastus tulee suorittaa?

Määräaikaistarkastuksien tarkastusväli on sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaan 10 vuotta luokan 1 ja 2 laitteistoille. Poikkeuksena luokan 3 laitteistot, joiden määräaikaistarkastus on tehtävä enintään 5 vuoden välein. 

Edellisen sähköturvallisuuslain voimassaoloaikana tehdyissä varmennus- ja määräaikaistarkastuksissa on käytetty myös 15 vuoden tarkastusväliä.

Kuka on oikeutettu tekemään tarkastuksen?

Määräaikaistarkastuksen tekee valtuutettu tarkastaja tai tarkastuslaitos. Tarkastuksen tekijän pitää olla sähkölaitteiston tekijään tai haltijaan nähden riippumaton kolmas osapuoli.

Mitä määräaikaistarkastus sisältää?

“Määräaikaistarkastuksessa tulee riittävässä laajuudessa pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla varmistua siitä, että:

1) sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää turvallisuuden ylläpitämiseksi ja laitteistolle on tehty kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet;

2) sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä;

3) sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.”

Määräaikaistarkastuksessa siis tehdään samoja toimenpiteitä kuin varmennustarkastuksessakin. Määräaikaistarkastuksiin sisällytetään aina erikoistilat.

Lisäksi määräaikaistarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota muutettuihin sähkölaitteiston osiin sekä siihen, että sähkölaitteistoa käytetään kuten sitä on suunniteltu käytettäväksi.

Mikä todistaa, että määräaikaistarkastus on suoritettu?

Määräaikaistarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja ja sähkölaitteistoon liimataan tarkastuksen suorittamisesta kertova tarra.

Toimenpiteet määräaikaistarkastuksen jälkeen

Sähköturvallisuuslaki edellyttää puutteiden korjaamista ja korjausten suoritetuksi osoittamista.

Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti. (STL 1135/2016 47§)

Laitteiston haltijan on säilytettävä tarkastuspöytäkirja sekä osoitus pöytäkirjassa esitettyjen puutteiden korjaamisesta vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka. (STL 1135/2016 51§)

Pöytäkirjassamme on kohta, mikä voidaan allekirjoittaa osoituksena korjausten suorittamisesta, joka täyttää lain vaatimuksen kiistattomasti. 

Miksi valita meidät?

Joustavuus

Sijainnilla ei ole merkitystä, palvelemme kahdelta paikkakunnalta koko Suomen alueella.

Riippumattomuus

Olemme riippumaton kolmannen osapuolen toimija.

Laatu

Panostamme tarkastuksissamme laatuun. Sähkölaitteiston haltijana voit luottaa, että tuomme esiin puutteet, joiden korjaamisella on vaikutusta turvallisuuteen. Korjaukset tekemällä voit välttyä myös monilta odottamattomilta kustannuksilta.

Raportointi

Tarkastuksen tulokset raportoidaan selkeästi tarkastuspöytäkirjaan.

Määräaikaistarkastus