Asiantuntijapalvelut | Käytönjohtaja

Tarjoamme sähköturvallisuuslain (1135/2016) tarkoittamia käytönjohtajapalveluita. Käytönjohtaja vastaa hänelle laissa määrätyistä tehtävistä aina liittymispisteestä viimeiseen pistorasiaan asti, ellei vastuuta jaeta erillisellä sopimuksella.

Vastuun jakaminen erillisellä sopimuksella jaetaan toisen käytönjohtajan kesken, eikä sitä voida siirtää muille kuin käytönjohtajan edellytykset täyttävälle henkilölle.

Milloin käytönjohtaja vaaditaan?

Käytönjohtaja ja kunnossapito-ohjelma edellytetään luokan 2 ja 3 sähkölaitteistoille.

Luokan 2 laitteistoissa on yli 1000 voltin sähkölaitteita tai sen liittymisteho on yli 1600 kilovolttiampeeria. Tyypillisessä tämän laitteistoluokan käytönjohtajaa vaativassa kohteessa on keskijänniteliittymä ja oma muuntamo, esimerkiksi kauppakeskukset, hotellit, suurkeittiöt ja muu teollisuus.

Luokan 3 laitteistot ovat verkonhaltijan jakelu-, siirto- tai muita vastaavia sähköverkkoja.

Mitä tehtäviä käytönjohtaja hoitaa?

Käytönjohtajan tehtäviin kuuluu useita sähköturvallisuuslaissa määritettyjä velvoitteita, joilla varmistetaan, että sähkölaitteistossa tehtävät käyttö, huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet ovat turvallisia.

Tehtävistä on kerrottu tarkemmin kohdassa palvelun sisältö.

Käytönjohtajan suhde sähkölaitteiston haltijaan?

Käytönjohtajuus hoidetaan sivutoimisen käytönjohtajan sopimuksella, kun sähkölaitteistoon kuuluu enintään kolme nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin muuntamoa tai muuntamoon rinnastettavaa erillistä yli 1 000 voltin nimellisjännitteistä kytkinlaitosta.

Jos sähkölaitteistoon kuuluu enemmän kuin kolme muuntamoa tai niihin rinnastettavia kytkinlaitoksia, käytönjohtajan on oltava sähkölaitteiston haltijan tai kyseisen sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapitosopimuksen omaavan yhtiön palveluksessa.

Sähkötarkastus Petest sähkökäytönjohtajana?

Meistä saat asiantuntevan ja aktiivisen yhteistyökumppanin, joka ajaa sinun ja sähkölaitteistosi etua. Pidetään sähkölaitteisto varmassa ja turvallisessa kunnossa koko laitteiston elinkaaren ajan.

Toimimme rajoittamattomilla S1 sähköpätevyyksillä, eli toimivaltuutemme kattaa kaikki sähkölaitteistot jännitetasosta riippumatta.

Voimme toimia myös pelkästään kohteen suurjännitelaitteiston käytönjohtajana, jos kohteen pienjännitelaitteistossa toimii toinen käytönjohtaja esimerkiksi sähköpätevyydellä S2 tai toisinpäin.

Tarjoamme myös käytönjohtajan vastuualueelle kuuluvia palveluja, vaikkemme toimisikaan kohteessa itse käytönjohtajana:

 • Huolto- ja kunnossapito-ohjelmien laatiminen (Lakisääteinen sähkölaitteistoluokille 2 ja 3, muissa laitteistossa riittää turvallisen käytön kannalta tarvittavat huolto-ohjeet)
 • Huolto- ja kunnossapitotyöt (muuntamohuollot ja siivoukset)
 • Henkilöstön käytönopastus
Käytönjohtajuuspalveluita tarjoamme ensisijaisesti Oulun lähistöllä.

Palvelun sisältö

Sähkökäytönjohtaja palveluumme kuuluu mm. seuraavat osa-alueet:

 • Valvoa käytön turvallisuus säännöllisillä tarkastuskäynneillä
 • Huolehtia sähkölaitteiston toimintavarmuudesta
 • Selvittää energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä ja laatia ehdotuksia kustannussäästöjä varten
 • Muutostöiden valvonta
 • Viranomaisilmoitusten tekeminen
 • Huolto- ja kunnossapito-ohjelman olemassaolo ja toimenpiteiden seuraaminen
 • Huolehtia, että lakisääteiset tarkastukset tehdään ja niissä havaitut puutteet korjataan

Lisäpalvelut mm.:

 • Lämpökuvaukset
 • Vikojen ja häiriöiden etsintä
 • Kompensointi
 • Huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet
Käytönjohtaja